Regler för häckar, buskar m.m

REGLER FÖR  FRI SIKT OCH HÖJD,

Klipp Era Häckar, Buskar och Träd

Avlägsna även andra sikthinder

Plan- och bygglagen 3 kap. 17 §

”Tomter skall oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick.
De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas”.

Jordabalken 3 kap. 2 §

”Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.”

Ovanstående bild visar den ”Frisiktstriangel 10 x 10 m” som skall finnas i korsningar mellan bilvägar, mellan bil- och GC-vägar och mellan GC-vägar. Höjden skall vara max. 0,8 m och mätas från vägbanan och inte från tomtmarken.

Ovanstående bild visar den ”Frisiktstriangel 2,5 x 2,5 m” som skall finnas vid utfart från tomt till väg. Höjden skall vara max. 0,8 m och mätas från vägbanan och inte fråntomtmarken.

Ingen vegetation eller rötter från tomten får växa ut över tomtgräns vid bil , cykel och gångväg.

Ovanstående bild visar fri höjd över bil, gång och cykelväg. Samt över trottoar vid tomtgräns.