Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar solidariskt och i vissa fall personligen för den löpande förvaltningen av vägföreningen enligt följande:

  • Handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med lag om förvaltning av samfälligheter, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslut ej strider mot lag om förvaltning av samfälligheter eller annan författning eller mot stadgarna.
  • Att utse firmatecknare.
  • Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och enskild medlems intresse i skälig omfattning.
  • Företräda vägföreningen i förhållande till tredje man.
  • Kalla till föreningsstämma
  • Förbereda ärenden som skall behandlas på föreningsstämman.
  • Verkställa de beslut som tagits på föreningsstämman om de ej strider mot tillämpliga författningar.
  • Att upprätta debiteringslängd och framlägga den på föreningsstämman, samt verkställa utdebitering hos medlemmarna.
  • Utan dröjsmål hos medlemmarna göra extra utdebitering när de ekonomiska medlen inte täcker kostnaderna.
  • Hos kronofogdemyndigheten begära utmätning av medlemsavgift som förfallit till betalning.