Vår historia, anläggning och verksamhet

LITE HISTORIA OM RÖNNÄNGS VÄGFÖRENING.

Vid sammanträde å Rönnängs Bygdegård den 7 januari 1947 har beslutats att bilda en förening kallad Rönnängs Samhällsförening vars verksamhetsområde skulle utgöra Ropekullen, Standsvik, Kårevik, Rönnängsgård, Bäckevik, Hålan och Tjörnekalv. Så startade ett upprop till innevånare i Rönnäng och Bäckevik för att starta en förening som dels skulle uppföra och driva ett varmbadhus i Ropekullen och dels att arbeta för åstadkommande av ytterbelysning, avlopps- och vattenledningar, bättre vägar och i övrigt allt som kan vara till gagn och trevnad för befolkningen i berörda områden.

Så börjar texten i ett av de dokument som finns kvar hos oss i Vägföreningen, kanske var det början på den förening som så småningom skulle kallas Rönnängs Vägförening och startades den 2 maj 1958 med hjälp av lantmätare Ola Westerlund. Förrättningen hölls i Rönnängs Bygdegård, men det arbete för att bilda föreningen startades redan tidigare vid ett sammanträde den 6 mars 1958 samt 13 april 1958. Idag har föreningen ansvar för vägar, gatubelysningar, grönområden och några lekplatser, och benämns GA3.

Områdena är Bäckevik, Hålan och Rönnängs samhälle, och vi är idag totalt 450 fastigheter förutom hyreshus, skolbyggnader, servicehus och industrifastigheter. Föreningen har ett kontor samt en mindre plåthall till förvaring av material i Stansviks Industriområde. Vi hyr in två traktorer vintertid för att sköta snöröjning samt sandning av våra gångbanor och vägar. På våren hyr vi in underentreprenör som klipper växtlighet i diken och träd över vägar/gångbanor, sopning av våra vägar sker också under våren för att ta bort allt grus som har använts under vintertiden. Fortum sköter vår belysningsanläggning och ser till att trasiga lampor byts ut fyra gånger per år samt lagar elkablar när dessa går sönder. Vi har entreprenörer som lagar hålor och sköter asfalteringen på våra vägar, samt byter ur skyltar och målar linjer på gupp och parkeringar när detta behövs.

Styrelsen Rönnängs Vägföreningen